Nano camera coating

Bestel de camera coating op aanvraag via het contactformulier of email.

Beschrijving

Deze NANO coating heeft een levensduur van +/- 1 jaar en kan worden aangebracht op nieuwe én bestaande kunststof beveiligingscamera’s.

Gebruik
Reinig het transparante deel van de kunststof camera voordat je de coating aanbrengt. Spray vervolgens de coating op het transparante oppervlak en wrijf goed na met een microvezeldoek. Na 1 à 2 minuten spray je nogmaals de coating op het transparante oppervlak en wrijf je goed na met een microvezeldoek. Met 1 fes coat je +/- 150 camera’s.

Product buiten bereik van kinderen bewaren.

Product op een koele en donkere plaats bewaren. Product bewaren tussen de 5 en 25 °C.

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Signaalwoord

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/apparatuur gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P240 Opslag- en opvangreservoir aarden. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P370+P378 In geval van brand: blussen met: CO2, bluspoeder of watersproeistraal. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

EAN

9504863458370

Inhoud

500 ml