NANO Shampoo (1.000 ml)

 29,95

Beschrijving

Onze NANO Shampoo is ideaal voor het wassen van uw auto, boot én werkt ook perfect voor het ramen lappen! Vermeng de shampoo met water en u krijgt een geweldige glans! Doordat NANO polymeren-deeltjes in verwerkt zijn zorgt het voor een extra diepe glans in uw lak en ramen en zorgt het voor een geweldig parel effect.

Gebruik:

Was de auto met een zachte spons of een washandschoen. Vermeng de INVICOAT NANO Shampoo met water. Mengverhouding 1:80. Spoel het vervolgens goed af met water.

Buiten gebruik van kinderen bewaren.

Product op een koele en donkere plaats bewaren.
Product bewaren tussen de 5 en 25 °C

Extra informatie

Gevarenaanduidingen

H315:Veroorzaakt huidirritatie, H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel, H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Signaalwoord

Waarschuwing

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, P102:Buiten het bereik van kinderen houden, P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen, P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden, P264:Na het werken met dit product grondig wassen, P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen., P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen, P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket), P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen, P362+P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken, P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

EAN

9503618356510

Percentage Waterstofperoxide (H2O2)

0%

Type autoschoonmaakmiddel

Autoshampoo

Materiaal

Nano

Inhoud

1000 ml

Gewicht

1100 gram